nursekingnarai hospital lopburi

29 พ.ย. 2553

ผลการเยี่ยมสำรวจ Re-accredittation ครั้งที่ 2 รพ.พระนารายณ์มหาราช

ผลการเยี่ยมสำรวจ Re-accredittation ครั้งที่ 2 รพ.พระนารายณ์มหาราช

วันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2553

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารแบบประเมินตนเอง การรับฟังรายงานสรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ การสัมภาษณ์ทีมนำ/ทีมพัฒนาคุณภาพ และจากการสุ่มเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลทั้งส่วนสนับสนุน และหน่วยงานทางคลินิก รวมทั้งชุมชน สามารถสรุปประเด็นสำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

สิ่งที่น่าชื่นชม

1. ท่านผู้บริหารสูงสุด

- ท่านสามารถแสดงให้เห็นความเป็น Leadership ได้อย่างชัดเจน
- ท่านเห็นคุณค่าของ Staff ทุกคน
- นโยบาย 4 H ของท่านสามารถบูรณาการใช้ได้ทุกหน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมความเป็นคุณภาพได้อย่างแท้จริง ( สรพ.จะขออนุญาตยืมนโยบายนี้ไปใช้ในที่อื่นๆด้วย )
- ท่านสามารถผลักดันให้เกิดผลงาน Best Practice ในทุก PCT
- ท่านทำ Leadership walk round เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหา ช่วยแก้ไขในทุกหน่วยงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างสม่ำเสมอ
- การเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชนั้น สามารถสร้างจิตวิญญาณและพลังในตัวบุคลากรเพื่อการทำงาน อย่างทุ่มเท เป็นการตอบแทนพระคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว
2. ทีมนำ และ กลุ่มภารกิจต่างๆ
ได้แสดงให้เห็นถึงการนำองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถสานต่อนโยบายของผู้บริหารไดเป็นอย่างดี มีการร่วมเรียนรู้ กระตุ้น ติดตาม รวมทั้งในการสนับสนุน และแก้ไขปัญหา ส่งผลทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงาน/การพัฒนาที่ดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถประสานงานระหว่างทีม/หน่วยงานได้ดีทำให้สามารถลดความขัดแย้ง ระหว่างทีม/หน่วยงาน สิ่งสำคัญที่สุดที่น่าประทับใจและมีคุณค่าที่เกิดขึ้นคือ ความสุขของเจ้าหน้าที่แม้จะมีภาระงานที่หนัก
3. ทีม FA มีความเข้มแข็ง สามารถทำงานจนได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจนเกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกๆฝ่าย
4. บุคลากรทุกระดับ ที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเททำงานด้วยความเสียสละ แม้มีภาระงานที่หนัก มีความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพในระบบที่วางไว้ และทำให้เกิดระบบ/กระบวนการ พัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลออกมา
5. ระบบงานหลักๆ และระบบงานที่ยังมีการธำรงรักษา รวมทั้งดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีผลงานที่ชัดเจน ได้แก่ กระบวนการดูแลผู้ป่วยในแต่ละสาขาโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนา ทำให้มองเห็นได้ว่ามีความมั่นคงมากขึ้นและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น มีการประสานการดูแลได้เยอะขึ้นสามารถเชื่อมโยงการสร้างเสริมสุขภาพได้
6. การพัฒนาโครงสร้างกายภาพ /สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม มีการสร้างสวนหย่อม เยียวยาด้านจิตใจให้กับผู้มารับบริการได้เป็นอย่างดี ทั้งๆที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่
7. วิธีการทำงานและวิธีการพัฒนางาน
- ใช้ความสำคัญและสร้างสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรได้เป็นอย่างดี ทำให้มีบรรยากาศการทำงานที่ราบรื่น ซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่ดี
- การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนสามารถ Empowerment ชุมชน และประกาศเป็นนโยบายสาธารณะทั้งในกลุ่ม DM และนมแม่ ทำให้เครือข่ายพันธมิตรมีความรู้มากขึ้นและมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ
8. การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย : สมศักดิ์ศรี เกิด Healing Environment ระหว่างบุคคลกับ
สังคม
9. การสร้างเสริมเครือข่าย : สามารถลดอุปสรรคการเข้าถึงบริการได้
10. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
- H1N1 มีการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล
- แสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ลำบาก
โดยเฉพาะตอนนี้ได้พยายามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ ไม่ทอดทิ้งประชาชน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า เป็นประเด็นที่ผู้แทนของ สรพ. จะติดตามในระหว่างการเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังเมื่อครบ 1 ปีหลังจากได้รับการรับรองแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
2. ฝากระบบ mornitor กำกับทุกเรื่อง เนื่องจากยังพบรูรั่วในทุกเรื่องและทุกระบบ
3. ขอให้พัฒนา KPI ขององค์กรให้เชื่อมมาที่ระดับทีมนำและหน่วยงาน เพื่อบอกถึงความเป็น performance ที่แท้จริง
4. ระบบ IC : Sepsis ยังมีเยอะ ให้สืบดูว่าการ Sterile มันเป็น Community Acquire หรือ Hospital Acquire
5. Antibiogram : เชื้อขึ้น 3 ตัว ? นี้ตลอด ซึ่งปัญหา คือ การล้างมือและการ Cleaning
6. ปัญหาการใช้ยา ATB ของ รพช. นั้น โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจะใช้เวทีเครือข่ายอย่างไรบ้าง เพราะยังต้องรับส่งต่อจากเครือข่ายเยอะ
7. ฝากทีม RM ให้แสดงบทบาทการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรออกมาให้ได้ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ลึกกว่าจากที่ได้จากการรายงานอุบัติการณ์ปกติ และสามารถสะท้อนกลับให้แต่ละทีมได้ว่าปัญหาของอุบัติการณ์นั้นๆคืออะไร ( เช่น จาการทบทวนเวชระเบียนหา AE , และ ทำ RCA )
8. ระบบยา : สำหรับ IPD ให้ PCT ควรร่วมกันทบทวนการบริหารยาให้ทันเวลาโดยเฉพาะในมื้อแรกอย่างรวดเร็ว
9. พัสดุ : พบว่าหน่วยงานต่างๆ Stock ของเป็นจำนวนมาก ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดการสูญเสีย อย่างเร่งด่วน ( ขอให้ส่งความก้าวหน้าตามไปด้วยในเรื่องของการจัดการ )
10. ด้านสิ่งแวดล้อม : ขอให้เร่งการปรับปรุงหน่วยจ่ายกลาง พัสดุ การจัดเก็บ Server และหน่วยซักฟอก ( ให้ถ่ายรูปหลังการปรุงปรุงเสร็จแล้วส่งไปให้ดูโดยด่วนด้วย ) **ทั้งนี้ผู้เยี่ยมได้แจ้งรายละเอียดของการปรับปรุงไว้กับเจ้าของหน่วยงานและทีมผู้รับผิดชอบแล้ว

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน

- ไม่มี

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2556 19:34

    โรงพยาบาลพระนารายณ์ จะ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ไหมครับ เพราะเห็นมีแผนดำเนินการก่อตั้งให้เป็นรพ.ศูนย์ในปี 2555 น่ะครับ ตอนนี้ก็ 2556 แล้ว ไม่มีความคืบหน้าเลยครับ ผมอยากเห็นโรงพยาบาลพระนารายณ์ เจริญก้าวหน้าครับ แล้วโรงพยาบาลเรา ควรจะมีเสาธงชาติด้วยนะครับ เพราะเป็นสถานที่ราชการ ถ้าจะทำเสาธง ผมขอแนะว่าให้สูงๆใหญ่ๆไปเลยครับ จะได้ดูยิ่งใหญ่ และโดดเด่น ครับ (ใหญ่ทั้งตึก ใหญ่ทั้งเสาธงชาติ) ยังงี้จะสมกับคำว่ารพ.ศูนย์ครับ

    ตอบลบ